pagetitle

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de la Universitat de Girona. Les seves dades no seran comunicades o cedides sense el consentiment previ de la persona interessada excepte en els casos previstos legalment. La Universitat entén que s’autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a Secretaria General de la Universitat, Plaça Sant Domènec 3,17071 GIRONA.
RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA